آدرس سازمان گردشگری تهران : خیابان آزادی بعد از اتوبان یادگار و خیابان میمنت

معاونت سرمايه گذاري                          10 -  61063100

 سرمايه گذاري

                     آقاي:دادخواه                         61063114

 مديريت منابع انساني

 

            آقاي:عسگري-خانم:جوزاني

    61063130

 

 

فاكس                                       61063176